Erfenis

Een centrale bijzonderheid van het Nederlandse erfrecht is dat doorgaans alleen notarissen erfrechtzaken behandelen en afhandelen. Een Nederlandse notaris houdt zich bezig met alle aspecten van het erfrecht, is ook bekend met de erfbelasting in Nederland en is daarom altijd het juiste aanspreekpunt voor nabestaanden en toekomstige erflaters.

Het Nederlandse erfrecht kenmerkt zich ook door andere bijzonderheden. De erfenis wordt in de regel volledig automatisch aan de erfgenamen doorgegeven en vereist geen speciale procedure. Net als in Duitsland is het stilzwijgend aanvaarden van een erfenis in Nederland gebruikelijk. Daarnaast kunt u de erfenis ook uitdrukkelijk accepteren of weigeren door middel van een bijbehorende verklaring. In principe betekent de aanvaarding van de erfenis dat de erfgenaam volledig aansprakelijk is en dus moet betalen voor eventuele bestaande boedelschulden. In Nederland is het echter ook mogelijk om de erfenis in ontvangst te nemen onder voorbehoud van een boedelbeschrijving. In dat geval is de aansprakelijkheid van de erfgenaam beperkt tot de nalatenschap, zodat uw persoonlijk vermogen niet kan worden gebruikt om de schulden van de nalatenschap terug te betalen.

Wettelijke bepalingen

In het geval dat een erflater overlijdt zonder een testament na te laten, voorziet het Nederlandse erfrecht in de zogenaamde erfopvolging. Hierin staat welke personen voor welk bedrag deelnemen aan de nalatenschap van de overleden erflater, als er geen testament is. De naaste verwanten krijgen voorrang, zodat de langstlevende echtgenoot en de nakomelingen van de erflater primair erven. De erfopvolging in Nederland vervult dus hetzelfde doel als in Duitsland, is ook gebaseerd op het beginsel van het familierecht en legt tevens een bevel op.

Het Nederlandse erfrecht gaat er in principe van uit dat de wettelijke erfgenaam de erflater overleeft. Verder bepaalt de Nederlandse wetgever dat alle overdraagbare rechten, bezittingen en aansprakelijkheden van de overleden erflater worden overgedragen aan zijn wettelijke erfgenaam, tenzij bij overlijden anders is bepaald.

Als de erflater zowel een echtgenoot als kinderen heeft achtergelaten, zijn zij gelijkelijk betrokken bij de erfenis. Als er geen kinderen worden achtergelaten, maar een echtgenoot, maakt de wet hem de enige erfgenaam van de overledene. Als de erflater op het moment van overlijden ongehuwd was, worden alleen de kinderen tot de wettelijke erfopvolging geroepen, en uiteraard erven zij in gelijke delen. Of dit wettige kinderen zijn of niet, is voor de Nederlandse wetgever niet van belang.

Het is niet ongebruikelijk dat de erflater noch een echtgenoot, noch nakomelingen achterlaat. Het Nederlandse erfrecht gaat uiteraard niet voorbij aan kinderloze en ongehuwde erflaters, zodat ook de erfopvolging in een dergelijk geval specifieke eisen stelt. In principe krijgen de ouders en broers en zussen van de overledene een gelijk deel van de nalatenschap. Er moet echter worden opgemerkt dat elke ouder wettelijk recht heeft op ten minste een kwart van de volledige nalatenschap.

Het Nederlandse erfrecht gaat er in beginsel van uit dat de wettelijke erfgenaam de erflater overleeft. Daarnaast bepaalt de Nederlandse wetgever dat alle overdraagbare rechten, bezittingen en aansprakelijkheden van de overleden erflater overgaan op zijn wettelijke erfgenaam, tenzij bij overlijden anders is bepaald. Als de erflater zowel een echtgenoot als kinderen heeft achtergelaten, zijn zij gelijkelijk betrokken bij de erfenis. Als er geen kinderen worden achtergelaten, maar een echtgenoot, maakt de wet hem de enige erfgenaam van de overledene. Als de erflater op het moment van overlijden ongehuwd was, worden alleen de kinderen tot de erfopvolging geroepen, waarbij deze uiteraard in gelijke delen erven. Of dit wettige kinderen zijn of niet, is voor de Nederlandse wetgever niet van belang.

Het is niet ongebruikelijk dat de erflater noch een echtgenoot, noch nakomelingen achterlaat. Het Nederlandse erfrecht gaat uiteraard niet voorbij aan kinderloze en ongehuwde erflaters, zodat ook de erfopvolging in een dergelijk geval specifieke eisen stelt. In principe krijgen de ouders en broers en zussen van de overledene een gelijk deel van de nalatenschap. Er moet echter worden opgemerkt dat elke ouder wettelijk recht heeft op ten minste een kwart van de volledige nalatenschap.

Testament

Natuurlijk kent het Nederlandse erfrecht niet alleen de erfopvolging, maar geeft het toekomstige erflaters ook de mogelijkheid om hun nalatenschap naar eigen wensen en ideeën te regelen. Dit gebeurt in het kader van een testament dat dient om een ​​erfopvolging te bepalen. Het doel van een dergelijke beschikking bij overlijden is dan ook in Nederland hetzelfde als in veel andere landen. Als u een testament wilt opmaken dat juridisch bindend is en dus bindend in Nederland, moet u met een aantal zaken rekening houden, er zijn immers precieze bepalingen hierover in het Nederlandse erfrecht. Conform het Burgerlijk Wetboek accepteert het Nederlandse erfrecht verschillende varianten van het testament, waarbij altijd de vormvereisten in acht moeten worden genomen om de geldigheid van het testament niet in gevaar te brengen.

Net als bij de behandeling van erfrechtzaken zijn ook notarissen de aangewezen personen voor het opmaken van een testament. In Nederland worden testamenten in de regel openbaar opgemaakt en door een notaris bekrachtigd. Daarnaast kent de Nederlandse wetgever ook het notariële testament, dat door de erflater zelf moet worden opgemaakt. Daarnaast wordt het buitengewoon testament geaccepteerd als er sprake is van buitengewone omstandigheden en het niet mogelijk is om een ​​gewoon testament op te stellen.

Hoewel er in Nederland algemene testamentaire vrijheid bestaat en de erflater dus individueel kan bepalen wie er moet erven en in welke mate, zijn er ook in dit opzicht bepaalde beperkingen. Daarbij hebben de nakomelingen van de erflater de mogelijkheid om aanspraken op het verplichte deel af te dwingen. In de eerste plaats hebben de kinderen van de overledene recht op het verplichte deel, zodat de kleinkinderen alleen recht hebben op het verplichte deel bij een eerder overleden kind. Dit verplichte deel bedraagt ​​altijd de helft van het wettelijke deel van de nalatenschap. Erflaters die een testament hebben gemaakt en daarmee tijdens hun leven de verdeling van hun nalatenschap in eigen hand nemen, kunnen hun testament laten inschrijven in het centraal testament in Nederland. Als het testament door een notaris is opgemaakt, is hij zelfs wettelijk verplicht om het te laten inschrijven in het zogenaamde Centraal Testamentenregister.

Erfbelasting

De Wet op de erfbelasting regelt de successiebelasting in Nederland en voorziet in de algemene belastingplicht voor verkrijgingen door overlijden. Aangezien dit een erfbelasting is, is de verkrijging onderworpen aan belasting en de vererving van de debiteuren aan de Nederlandse Belastingdienst.

Het Nederlandse erfbelastingrecht kent over het algemeen slechts twee belastingschijven, waarbij de eerste belastingschijf in twee delen is opgedeeld. Belastingklasse I is voorbehouden voor kinderen en de echtgeno(o)t(e) of partner van de overledene. Is de erfenis niet hoger dan 118.000 euro, dan is 10 procent erfbelasting verschuldigd, anders is het belastingtarief 20 procent. Klein- en achterkleinkinderen vallen daarentegen in belastingklasse Ia en moeten 18 procent erfbelasting betalen, mits de erfenis niet hoger is dan 118.000 euro. Komt de erfenis echter boven dit bedrag uit, dan eist de Belastingdienst 36 procent. Alle andere personen vallen in belastingklasse II en moeten 30 of 40 procent erfbelasting betalen, afhankelijk van de hoogte van de erfenis.

Erfgenamen kunnen uiteraard ook aanspraak maken op vrijstellingen in Nederland, waarbij de hoogte van de respectieve vrijstelling die zonder erfbelasting kan worden geërfd afhangt van de mate van verwantschap tussen de erfgenaam en de overleden erflater. Terwijl de langstlevende of geregistreerde partner gebruik kan maken van een toeslag van 600.000 euro, komt dit neer op 19.000 euro elk voor de kinderen en kleinkinderen. Zieke en gehandicapte kinderen vormen hier een uitzondering en kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming van 57.000 euro per persoon. De ouders kunnen tot 45.000 euro belastingvrij erven. Alle overige erfgenamen krijgen slechts een vrijstelling van erfbelasting van 2.000 euro.